پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی - 30 اسلاید

پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی - 30 اسلاید

پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی - 30 اسلاید

پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی

پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی

پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی

پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

اندیشه نظارت مردم بر منابع و مصارف دولت زائیده مشروطیت بود که منجر به تشکیل دیوان محاسبات و رسیدگی به حسابهای دولتی شد.

از اختیارات مالی قوه مقننه نظارت بر اجرای درست بودجه بود. حق تصویب منابع و مخارج و نظارت بر بودجه دولت در سال 1807 در فرانسه در دوران حکومت ناپلئون بناپارت بود که منجر به تشکیل دیوان محاسبات در فرانسه و سپس در سایر کشورها شد.

در امریکا دفتر محاسبات عمومی General Accounting Office (GAO) که رئیس آن توسط رئیس جمهور با موافقت سنا برای مدت 15 سال انتخاب می شود.

در ایران دیوان محاسبات عمومی باستناد مواد 101، 102، 103 متمم قانون اساسی مصوب 1386 تشکیل شده است.

پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی

پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی

ماده 279-  گزارش حسابدار رسمی باید طبق نمونه مخصوص حاوی نکات زیر تنظیم و به ممیز مالیاتی تسلیم گردد:

الف – اظهارنظر نسبت به قانونی بودن دفاتر مودی طبق مقررات قانون تجارت و سایر مقررات این قانون و کافی بودن دفاتر و اسناد و مدارک مودی برای امر حسابرسی و تعیین درآمد واقعی و انطباق ترازنامه و حساب سود و زیان و اقلام مذکور در آنها با مندرجات دفاتر قانونی و اسناد مربوط و همچنین به طور کلی رسیدگی و اظهارنظر نسبت به مندرجات دفاتر و اظهارنامه های سایر مودیانی که دفاتر نگاهداری
می کنند و ذکر اینکه تمام اطلاعات و توضیحات لازم که حسابرس خواسته است به او داده شده و همچنین اظهارنظر راجع به اینکه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتحسابها و دفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعی می باشد.

ب- تعیین میزان درآمد مشمول مالیات مودی بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی.

تبصره- ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی را در مورد بند الف بدون رسیدگی قبول و در مورد بند ب در صورتی که ایرادی داشته باشد نظر خود را ذکر دلائل نسبت به گزارش حسابدار رسمی اظهار و درآمد مشمول مالیات را طبق نظر خود تشخیص خواهد داد.

پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی

پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی

ماده 280- هرگاه ممیز مالیاتی به گزارش حسابدار رسمی ایرادی داشته باشد نظر خود را با ذکر دلائل به سرممیز گزارش خواهد داد و در صورتی که مراتب مورد تأیید کتبی او قرار گیرد ممیز مالیاتی بر اساس مقررات این قانون و حسب مورد با رعایت تبصرۀ 1 مادۀ 81 درآمد مشمول مالیات را تشخیص خواهد داد. در صورتی که رد گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف مادۀ 279 باشد و به موجب رای قطعی کمیسیون تشخیص که با حضور یکی از حسابداران رسمی تشکل می شود ادعای سرممیز و ممیز مالیاتی قبول نشود دادستان انتظامی مالیاتی مکلف است اقدام به تعقیب نامبردگان در هیأت عالی انتظامی نماید و درغیر اینصورت حسابدار رسمی با مودی متضامناً مسئول پرداخت مابه التفاوت مالیات و جرائم و زیان دیرگرد متعلق بوده و نسبت به لغو کارت شناسائی حسابدار رسمی بر اساس مقررات آیین نامه موضوع تبصرۀ یک مادۀ 276 اقدام و مراتب برای تعقیب نامبرده به کانون حسابداران رسمی اعلام خواهد شد.

عدم حضور حسابدار رسمی در جلسه کمیسیون تشخیص در صورتی که قبلاً دعوت شده باشد مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.

تبصره – اعضاء کانون از نظر تخلفات و مجازاتها و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان باستثناء تخلفات انتظامی که در اساسنامه کانون پیش بینی خواهد شد تابع مقررات مربوط به کارشناسان رسمی خواهند بود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی  است

برای دانلود کل پاورپوینت چالشهای حسابرسی مالیاتی  از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین