پاورپوینت قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد - 23 اسلاید

پاورپوینت قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد - 23 اسلاید

پاورپوینت قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد - 23 اسلاید

پاورپوینت قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

پاورپوینت قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

پاورپوینت قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

پاورپوینت قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

}الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي

پاورپوینت قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

پاورپوینت قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

خرید آنلاین