پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی - 24 اسلاید - چند اسلاید به انگلیسی

پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی - 24 اسلاید - چند اسلاید به انگلیسی

پاورپوینت بررسی خواص نوری و  کاربرد آن در کشاورزی - 24 اسلاید - چند اسلاید به انگلیسی

پاورپوینت بررسی خواص نوری و  کاربرد آن در کشاورزی 

پاورپوینت بررسی خواص نوری و  کاربرد آن در کشاورزی 

پاورپوینت بررسی خواص نوری و  کاربرد آن در کشاورزی 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

:انرژی پرتو برخورد کرده به سطوح مربع

:مقدار انرژی منعکس شده

:انرژی داخل جسم

:انرژی برخورد کرده به سطح مقابل بعد از انتقال خطی

:مقدار انرژی خارج شده از سطح مقابل

تعيين ميزان رسيدگی و قند سيب:

Kawano و همکاران در سال 1993 برای تعيين محتوای قند

  mandarins تکنيک NIR را بکار بردند.

تعيين کيفيت ميوه های ناقص ومعيوب يکی از مسايل صنعت ميوه است. در مورد سيب سفتی(firmness)  ومحتوای  قند در مشخص کردن کيفيت آن بکار می رود.

طيف سنجی در نزديک مادون قرمز (NIR) روشی است که برای آزمون غير مخرب بکار برده می شود وصفات متعددی از سيب را مشخص می کند.

اجزای سيستم سورتر رنگ:پاورپوینت بررسی خواص نوری و  کاربرد آن در کشاورزی 

 

1- مخزن ورودی

2- تغذيه کننده ارتعاشی

3- کانالها

4-منبع نوری

5- دوربين

6- پس زمينه

7- سوپاپ خروجی

8- کانال دانه های انتخاب شده

9- خروجی دانه های انتخاب شده

10- کانال خروجی مواد زائدپاورپوینت بررسی خواص نوری و  کاربرد آن در کشاورزی 

 

فيلتر مورد استفاده سبز با طول موج 515nm و قرمزبا طول موج 675nm است.

مواد آلوده کننده توسط فيلتر NIR حذف  می شوند ( خرده شيشه يا ساقه ها و پوسته ها).

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت بررسی خواص نوری و  کاربرد آن در کشاورزی است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت بررسی خواص نوری و  کاربرد آن در کشاورزی از لینک زیر استفاده کنید:

 


خرید آنلاین