تحقیق علمی رويكردي غير خطّي به نظام آوايي لري انديمشك - 74 صفحه وورد

تحقیق علمی رويكردي غير خطّي به نظام آوايي لري انديمشك - 74 صفحه وورد

تحقیق علمی رويكردي غير خطّي به نظام آوايي لري انديمشك - 74 صفحه وورد

تحقیق علمی رويكردي غير خطّي به نظام آوايي لري انديمشك - 74 صفحه وورد

تحقیق علمی رويكردي غير خطّي به نظام آوايي لري انديمشك - 74 صفحه وورد

تحقیق علمی رويكردي غير خطّي به نظام آوايي لري انديمشك - 74 صفحه وورد

تحقیق علمی رويكردي غير خطّي به نظام آوايي لري انديمشك - 74 صفحه وورد

تحقیق علمی رويكردي غير خطّي به نظام آوايي لري انديمشك - 74 صفحه وورد

تحقیق علمی رويكردي غير خطّي به نظام آوايي لري انديمشك - 74 صفحه وورد

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

درآمد

          امروزه، واج­شناسان، صرف نظر از خطي يا غيرخطي بودن نگرششان به نظام‌هاي آوايي، به مسئله تقدم و تأخر در كاركرد قاعده‌هاي واجي معتقد هستند. در غير اين صورت، منطقاً، بايستي به توده‌اي بي‌سامان از قاعده‌هاي انباشته شده در حوزه‌ي نظام آوايي روي آورند. رويكرد سلسله مراتبي به نظام قاعده­ها در حوزه‌ي آوايي بر مبناي واقعيتي غيرقابل انكار استوار است: قاعده‌هاي حوزه‌ي مزبور، واقعاً، به يكديگر مربوطند، به طوري كه رعايت نشدن سلسله مراتب مزبور، قطعاً، باعث خواهد شد كه صورت‌هاي زباني پذيرفته شكل نگيرند. اما، آيا، الزاماً، تمامي قاعده‌ها، نسبت به يكديگر، داراي تقدم و تأخر هستند؟ آيا مي‌توان، در عين قائل بودن به اين نظام سلسله مراتبي، به گونه‌اي نظريه را تدوين كنيم كه قاعده‌هاي بي‌ارتباط به يكديگر بتوانند به صورت موازي و هم‌زمان در اشتقاق شركت كنند؟ (كه، در اين صورت، برخي از قاعده‌ها به صورت موازي و فضايي، يا، به اصطلاح، «غيرخطي»، و برخي ديگر، به صورت سلسله مراتبي و خطي ايفاي نقش خواهند كرد)

          در اين فصل، سعي شده كه نظام آوايي گويش لري به شيوه‌ي غيرخطي، انگاره‌ي پسازايشي جزءمستقل، توصيف ‌شود.

 

4-2     شيوه‌ي ارائه­ي پيكره‌ها و فرايندهاي واجي

          نحوه‌ي ارائه­ي فرايندهاي آوايي نقش آفرين در نظام آوايي گونه‌ي مورد پژوهش به اين شكل است كه ابتدا در زير عنوان مربوط به هر فرايند، پاره ‌گفتارهاي برگرفته از آوا نوشته‌هاي مورد استناد پژوهش، آورده مي‌شوند كه اين پاره گفتارها نمونه‌هايي هستند كه فرايند مذكور بر آن‌ها عمل كرده است. آن‌گاه، پس از نشان دادن تناوب مربوطه و سعي در كشف بازنمايي زيرين، تناوب مزبور تكميل و بازنويسي مي‌شود؛ سپس، قاعده­ي غيرخطي ناظر بر فرايند مورد نظر معرفي مي‌شود و در مرحله‌ي آخر ترتيب عملكرد قاعده‌هاي مذكور با ديگر قواعد واجي دخيل در نظام آوايي گويش لري انديمشك و تعامل آنها با يكديگر، با توضيحات لازم ارائه مي‌شود و به عنوان شواهدي بر تكميل و تأييد تبيين‌هاي ارائه شده، نمونه‌هايي از اشتقاق نمايش‌هاي آوايي از بازنمايي‌هاي زيرين آورده خواهد شد.

 

4-3    فرايندهاي واجي

          در اين قسمت به معرفي و تبيين فرايندهايي پرداخته مي‌شود كه اين پژوهش‌گر، هنگام تدوين پيكره‌ي پايه‌ي پژوهش خويش، آن‌ها را به عنوان بخشي از مشخصات تلفظي مميز گونه‌ي لري انديمشك تشخيص داده است. زيربخش‌هايي كه در ذيل مي‌آيند، هر يك، به معرفي و تبيين يكي از اين فرايندها اختصاص دارند.

          لازم به ذكر است كه برخي از قواعد كشف شده، در فارسي و برخي ديگر از گونه‌هاي زباني ايران نيز مشاهده شده‌اند.

 

4-3-1 خيشومي شدگي

مختصه­ي در تناوب [±nasal]

          خيشومي شدگي كيفيتي است كه در توليد واكه‌ها رخ مي‌دهد و به واسطه‌ي آن در هنگام توليد واكه، هوا، در اثر پايين آمدن نرم كام و گشوده شدن دريچه‌ي خيشوم، به طور هم‌زمان، از دهان و بيني خارج مي‌شود. در گونه‌ي لري مانند فارسي محاوره‌ي معيار و گونه‌ي كرماني (پرمون، 1380؛ پرمون، 1375) خيشومي شدگي پديده‌اي ذاتي براي واكه‌ها نمي‌باشد و پديده‌اي تابع محيط و حاصل هم‌گوني واكه‌هاي دهاني با همخواني خيشومي است.

          پيكره‌ي هدايت شده‌ي زير شواهدي را در تأييد اين ادعا در خود دارد:

متن فوق تنها چند صفحه ابتدایی از تحقیق علمی رويكردي غير خطّي به نظام آوايي لري انديمشك - 74 صفحه وورد است؛

برای دانلود کل تحقیق علمی رويكردي غير خطّي به نظام آوايي لري انديمشك - 74 صفحه وورد از لینک زیر استفاده کنید:

 خرید آنلاین