پاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی - 93 اسلاید

پاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی - 93 اسلاید

پاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی - 93 اسلاید

پاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی - 93 اسلاید

پاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی - 93 اسلاید

پاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی - 93 اسلاید

پاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی - 93 اسلاید

پاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی - 93 اسلاید

پاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی - 93 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پسمانده های مراقبت از تندرستی :
تعریف و طبقه بندی
تعریف:
پسمانده های مراقبت از تندرستی شامل همه ی پسمانده های تولید شده به وسیله ی مؤسسات مراقبت از تندرستی ، مراکز پژوهشی و آزمایشگاههاست. علاوه بر این پسمانده های ناشی از منابع «کوچک» یا «پراکنده» مانند پسمانده های تولید شده در جریان اجرای مراقبت از تندرستی در خانه (مانند تزریقات انسولین ، دیالیز و غیره ) را هم شامل می شود.

طبقه بندی پسمانده های خطرناک مراقبت از تندرستی در جدول زیر خلاصه شده است.
ایجاد پسمانده در مراقبت از تندرستی
در چند مطالعه نشانه ای از ایجاد پسمانده در کارهای مراقبت از تندرستی ارائه شده است. داده های به دست آمده از بعضی از این بررسی ها در چند مطالعه ای که تاکنون انجام گرفته است نشان می دهد که ایجاد پسمانده در کارهای مراقبت از تندرستی نه فقط در کشورهای مختلف بلکه در داخل هر یک از کشورها نیز متفاوت است. ایجاد پسمانده به عوامل متعددی بستگی دارد: مانند استقرار روشهای مدیریت پسمانده ، نوع موسسه مراقبت از تندرستی ، نوع تخصص های موجود در بیمارستان ، سهم اقلام قابل استفاده ی مجدد و مصرف شده در مراقبت از تندرستی ، و سهم بیماران درمان شده به صورت مراقبت روز. بنابراین پیشنهاد شده که این داده ها فقط به عنوان نمونه در نظر گرفته شوند نه به عنوان پایه ای برای مدیریت پسمانده در هر یک از موسسات مراقبت از تندرستی .
- هشتاد درصد پسمانده های عمومی مراقبت از تندرستی که می توان با دستگاههای عادی خانگی و سیستم ها مدیریت پسمانده در شهرها با آنها برخورد کرد.
- پانزده درصد پسمانده های عفونی و آسیب شناختی .
- یک درصد پسمانده اجسام برنده و نوک تیز.
- سه درصد پسمانده مواد شیمیایی و دارویی.
کمتر از 1% پسمانده های ویژه مانند پسمانده های سایتوتوکسیک و پرتوساز، ظروف تحت فشار ، یا ترمومترهای شکسته و باتریهای مصرف شده.
پیش از اجرای هر برنامه ریزی باید موسسه مراقبت از تندرستی مقدار تولید پسمانده های خود بویژه پسمانده های خطرناک مراقبت از تندرستی را برآورد کند.

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی - 93 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی - 93 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین