پاورپینت علمی اندیشه اسلامی 2 - 125 اسلاید

پاورپینت علمی اندیشه اسلامی 2 - 125 اسلاید

پاورپینت علمی اندیشه اسلامی 2 - 125 اسلاید

پاورپینت علمی اندیشه اسلامی 2

پاورپینت علمی اندیشه اسلامی 2

پاورپینت علمی اندیشه اسلامی 2

پاورپینت علمی اندیشه اسلامی 2

پاورپینت علمی اندیشه اسلامی 2

پاورپینت علمی اندیشه اسلامی 2

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

محدوديت هاي عقل انسان

 1. محدوديت ذاتي

الف : احكام عقلي كلي و اجمالي است .  

  ب : در تشخيص آثار اخروي اعمال ناتوان است

 1. موانع عارضي . در مرحله تشخيص و عمل آسيب پذير است

  الف : عامل دروني  

  ب : عام بيروني ، فرهنگ ، جغرافيا

 

شبهه منكران وحي و نبوت: مي گويند گزاره هاي ديني

 1. مطابق عقل : يعني اگر پيامبر هم نبود عقل مي فهميد ، پس وجود پيامبر لغو است
 2. مخالف و متضاد عقل : پس مردود است

جواب منكران وحي و نبوت: گزاره هاي ديني

 1. موافق عقل بشري : مستلزم لغو نيست ، بلكه تاييد عقل بشري است
 2. خرد ستيز : ضد عقل و با اصول قطعي عقل سازگار . در زمره تعاليم آسماني نيست
 3. خردگريز : (فرا حسي و فرا عقلي) : عقل ملزم به سكوت

چه عواملي سبب اين اشتباه شد

. ماكس پلانك ، تضاد واقعي ميان علم و دين نمي بيند

 1. كوپر نيك خود يك كشيش فرهيخته بود
 2. مردم عادي بين گرايشات حقيقي دين و آداب و رسوم فرق نگذاشتند
 3. بعضي ارباب دين ، اعتقاد خود را بنام دين ناميدند
 4. صاحبان علم و قلم اغراض خاصي را دنبال مي كردند

متفكران مذهبي

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپینت علمی اندیشه اسلامی 2 است

برای دانلود کل پاورپینت علمی اندیشه اسلامی 2 از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین